Tranzit është licencuar nga Banka e Shqipërisë për të ushtruar aktivitetin si Institucion Financiar Jo Bankë më datë 04.08.2010 me Licence Nr. 20. Kompania ofron mundësi financimi, leasing, faktoring, administrimin e detyrimeve jo-performuese dhe në vonesë.Tranzit është shoqëri e zotëruar nga Moscopole INC. dhe dy fonde investimi të administruara nga NCH Capital, të cilët janë investitorë të mirënjohur Amerikan në rajon dhe më gjerë.

Suksesi i Tranzit mbështetet në teknologjinë e përparuar të informacionit, ekipin e dedikuar dhe të specializuar, dhe me kapacitetet analitike dhe vendim-marrëse. Kjo ka ndihmuar në rritjen e vazhdueshme të kompanisë në 14 vitet e aktivitetit të saj duke mundësuar sot që Tranzit të jete kompania lider ne tregun e menaxhimit të ekspozimeve të këqija.

Kompania ka një staff prej 45 profesionistësh të dedikuar që administrojnë një total asetesh në vlerë nominale prej 150 milion EUR dhe një portofol klientësh mbi 150,000 individë dhe biznese, te shtrira në të gjithë Shqipërinë.

Të gjitha të dhënat në lidhje me kompaninë mund të gjënden në faqen zyrtare të Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB) https://qkb.gov.al/ me Nipt K91624020M.