AVANTAZHET


Pse duhet te zgjidhni Tranzit?

Qe ne fillimet e saj, Tranzit ka synuar te plotesoje mungesat ne produkte dhe sherbime te tregut financiar shqipetar. Sot Tranzit ka krijuar nje treg dytesor likuiditeti per sistemin bankar ne vend dhe mundeson avantazhe te tilla si:

•    Fleksibilitet ne llojet e kredidhenies
•    Financim qe nuk perjashton asnje lloj aktiviteti apo sektori
•    Financim per shuma te medha dhe pa limite maksimale
•    Shumellojshmeri te kategorive te kolateralit (te luajtshem apo te paluajtshem)
•    Pozicionim te radhes se dyte ne lidhje me kolateralin e ofruar
•    Periudha te gjata te pezullimit te pageses se interesit apo principalit
•    Vendimmarrje te shpejte me procedura te thjeshta miratimi
•    Financim pa limit paraprak te raportit te borxhit ndaj kapitalit