Politikat e Privatësisë

 

Kushdo qe akseson kete faqe interneti te Tranzit (www.tranzit.com.al) bie dakord me kushtet si vijojne:

Disa prej fushave te faqes se internetit te Tranzit (psh: Punesim) mund te kerkojne nga perdoruesi te jape informacion qe perfshin edhe disa nga te dhenat e tij personale.

Tranzit thekson se kjo kerkese eshte opsionale dhe perdoruesi mund te jape vullnetarisht ne menyre qe te kontaktohet nga Tranzit.

Me kontaktimin online, perdoruesi deklaron se jep miratimin e tij per procesimin e metejshem te informacionit derguar tek Tranzit vetem per perdorim te brendshem dhe vetem per qellimin per te cilin perdoruesi ka deklaruar vullnetarisht te dhenat e tij personale. Ne cdo moment pasi perdoruesi te kete dhene vullnetarisht informacionin e kerkuar ne keto fusha specifike, ketij te fundit i lind e drejta qe, nepermjet nje kerkese prane Tranzit, te aksesoje keto te dhena si dhe te kerkoje korrigjimin e tyre.

Mbledhja e informacionit, perdorimi, dhe shperndarja

Tranzit eshte mbajtesi i vetem i te dhenave te grumbulluara ne kete faqe. Tranzit thekson se mbledh dhe mban vetem informacionin qe ju keni derguar vullnetarisht nepermjet aplikimit online, e-mailit apo kontakti tjeter te drejtperdrejte nga ju.

Tranzit do te perdore kete informacion te marre nga ju, per t’u pergjigjur vetem ne lidhje me arsyen per te cilen ju e keni kontaktuar. Ky informacion nuk do te ndahet me ndonje pale te trete jashte Tranzit, perveç sa eshte e nevojshme per te permbushur kerkesen tuaj, p.sh. per te derguar nje njoftim.

 

Sigurimi

Tranzit ka marre masa per te mbrojtur te dhenat tuaja ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. Kur ju te dergoni informacione personale
nepermjet faqes se internetit, informacioni juaj eshte i mbrojtur si online dhe offline.

Vetem punonjesit e Tranzit qe kane nevoje per informacionin e marre per te kryer nje pune te veçante kane te drejte aksesi ne te dhenat personale. Kompjuteret dhe serverat ne te cilen ruhen te dhenat personale jane mbajtur ne nje mjedis te sigurt.

Tranzit thekson se pasi informacioni ka mberritur ne Web serverin e Tranzit, implementohet nje sistem sigurie me standarde te larta per ruajtjen dhe perpunimin e metejshem te ketyre te dhenave, ne perputhje te plote me dispozitat e Ligjit Nr. 9887, date 10.03.2008 "Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale" sic eshte ndryshuar. Perdoruesi konfirmon plotesimin dhe vertetesine e informacionit te dhene.